Vedtekter

§1    SELSKAPETS FORETAKSNAVN

Selskapets foretaksnavn navn er Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap AS.
Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Veripapirsentralen.

§2    SELSKAPETS FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Kristiansund kommune.

§3    SELSKAPETS VIRKSOMHET

Selskapets formål er å bidra til realisering av samferdselsprosjekter på Nordre Nordmøre.
Dette gjelder blant annet:

Fergestrategi :

 1. Gratisferge, pilotprosjekt rute 54. (Sandvika- Edøy)
 2. Tofergeløsning på rute 50. (Seivika- Tømmervåg)
 3. Nytt fergemateriell på rute 49, 50 og 54. (Arasvika - Hennset, Sandvika- Edøy og Seivika- Tømmervåg)
 4. Etablere nytt fergesamband Hitra – Aure (Laksåvika – Kjørvikbugen)

Valgte prosjekter er av en slik art at arbeidet vil foregå parallelt.

Bru- og tunnelstrategi:

 1. Fergeinnkortinger Seivika - Tømmervåg
 2. Forprosjekt - utredning av trafikkundersøkelser og grunnundersøkelser vedrørende tunnelprosjekt under Talgsjøen. (Kristiansund – Aure)
 3. Tunnelprosjekt under Talgsjøen.
 4. Tunnel mellom Smøla – Aure.
 5. Tunnel gjennom Brekka. (Aure – Hemne)

Valgte prosjekter er av en slik art at arbeidet vil foregå parallelt.

Selskapet har ikke erverv som formål.

§4    SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er kr 1.000.000,- fordelt på 1.000 aksjer à kr 1.000,-.

§5    DAGLIG LEDER

Daglig leder tilsettes av styret.

§6    STYRET

Selskapets styre skal bestå av 5 til 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden er to år, dog slik at 3 medlemmer trer ut i 2009 etter loddtrekning foretatt på den konstituerende generalforsamlingen. Selskapets styreleder og nestleder velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. Første nyvalg skjer i 2009.

§7    VALGKOMITE

Valgkomitè på 3 medlemmer oppnevnes av generalforsamlingen med en funksjonstid på 4 år.

§8    ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkallingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel. Årsberetning og årsregnskap med revisjonsberetning legges ut på formannskapskontorene i Smøla, Aure og Kristiansund de siste 14 dager før generalforsamlingen. Alle aksjonærer skal få tilsendt nevnte dokumenter under punktene 1-8.

På ordinær generalforsamling behandles:

 1.            Godkjenne årsberetningen.
 2.            Revisjonsberetning.
 3.            Godkjenne årsregnskapet.
 4.            Anvendelse av selskapets overskudd / dekning av underskudd.
 5.            Fastsettelse av honorar for styret og revisor.
 6.            Valg etter vedtektenes §6.
 7.            Valg av revisor.
 8.            Andre saker som er nevnt i innkallingen.

§9    SELSKAPETS FIRMA

Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med ett styremedlem. Styret kan ansette forretningsfører og meddele prokura.

§10  SELSKAPETS AKSJONÆRER

Aksjonærer i selskapet kan være kommuner, privatpersoner, banker, forretningsdrivende og andre næringsdrivende, lag, organisasjoner o. l.

§11  OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELIGHET

Aksjene i selskapet kan overdras. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerverv. Overdragelse av aksjer må meldes til og godkjennes av styret for å være gyldig. Styret kan nekte godkjenning dersom det finner at overdragelsen ikke tjener selskapets interesser.

§12  FORKJØPSRETT

De andre aksjeeierne har ratt til å overta en aksje som skal avhendes eller for øvrig skifte eier. En aksjeeier har også rett til å overta en aksje som har skiftet eier. Når selskapet mottar melding om at aksjer er avhendet eller ønskes avhendet, skal det straks varsle de øvrige rettighetshaverne.

§13  PANTSETTELSE

Aksjene i selskapet kan ikke pantsettes. Denne bestemmelsen berører ikke en kreditors adgang til å søke dekning i aksjen.

§14  ANVENDELSE AV OVERSKUDD

Det skal ikke utbetales utbytte.
Eventuelt overskudd skal tillegges selskapets egenkapital.

§15  ANVENDELSE AV FORMUEN VED OPPLØSNING

Aksjelovens kap. 16 gjelder ved beslutning om oppløsning av selskapet, herunder bestemmelse om utdeling til aksjonærene. 

§16  GENERELT

For spørsmål som det ikke er gitt bestemmelser om i vedtektene, følges den til en hver tid gjeldende aksjelov. 


Vedtatt 28.11.2007

En fergefri ytre kystvei